Учебни дисциплини,


водени от преподаватели на катедра ХАД и ХМ


   

За специалност "Хидравлична и пневматична техника"
 ОКС "бакалавър"

 • Механика на флуидите
 • Приложна хидроаеродинамика
 • Обемни хидравлични и пневматични машини
 • Турбопомпи, турбокомпресори и вентилатори
 • Автоматично регулиране и управление на хидравлична и пневматична техника
 • Измерване на хидравлични и пневматични величини
 • Водни турбини
 • Хидрозадвижване
 • Хидропредаватели
 • Хидроенергетика
 • Възобновяеми  енергийни технологии
 • Технология на  производството на хидравлична и пневматична техника
 • Водопречистващи съоръжения и тръбен транспорт
 • Експлоатация и диагностика на хидравлични машини и системи
 • Специални помпи в индустрията
 • Пневмозадвижване и пневмоавтоматика


    

                    ОКС "магистър"

 • Приложна и изчислителна хидроаеродинамика
 • Хидравлични и пневматични системи
 • Компютърно моделиране и проектиране на хидравлична и пневматична техника
 • Турбомашини
 • Обемни ротационни машини
 • Двуфазни течения и системи
 • Анализ и синтез на турбосистеми
 • Анализ и синтез на хидравлични системи за задвижване

За други специалности:

 • Топло- и ядрена енергетика: Механика на флуидите, Помпи, компресори, вентилатори, Механика на флуидите в ЯЕЦ, Изчислителна механика на флуидите за ТЕЦ.
 • Топлотехника: Механика на флуидите, Хидравлични и пневматични машини, Приложна механика на флуидите.
 • Текстилна техника и технологии, Проектиране и технологии за облекло и текстил: Механика на флуидите.
 •  Електроенергетика и електрообзавеждане: Хидравлични машини и пневматика.
 • Машиностроителна техника и технологии, Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето, Индустриални технологии, Машиностроене, Мехатроника, Мехатронни системи, Индустриално инженерство, Машиностроене (на английски език): Механика на флуидите, Хидро- и пневмозадвижване.
 • Транспортна техника и технологии: (на английски език):, Хидро- и пневмо машини и задвижвания.
 • Авиационна техника и технологии, Авиационно инженерство (на английски език): Механика на флуидите, Термодинамика и топлопренасяне,  Хидро- и пневмозадвижвания.
 • Индустриално инженерство(на английски език): Механика на флуидите, Топлотехника.