Лаборатория  „Хидрозадвижване и обемни машини”
 

Stend   Лабораторията е разположена в бл. 2, зала 2100-В.
   Лица за контакти:
   доц. д-р Венцислав Василев
   доц. д-р Александър Митов

   

   В лабораторията се осъществяват дейности, свързани с изследването и с изпитването хидравлични и пневматични машини с обемен принцип на действие /обемни машини/, на различни елементи, изграждащи системите за хидрозадвижване, както и цели такива системи.
   Лабораторията разполага с няколко обособени стенда. Те осигуряват напълно учебния процес, позволяват провеждане на научни изследвания в някои области. В лабораторията могат да се изпитват и широка гама елементи и машини за хидрозадвижване.

   Задвижващите електрически машини в лабораторията са от различен тип. Част от тях са нерегулируеми, друга част могат да бъдат регулирани с инвертори, а трети са регулируеми и могат да работят, както в двигателен , така и в спирачен режим.
   Измервателната апаратура на лабораторията, обхваща едновременно традиционни уреди - обемни дебитомери, манометри, измерватели на сила, въртящ момент, температура и др., а също и съвременна апаратура - сензори за въртящ момент, стробоскопи, сензори за налягане и преместване, осцилоскопи, генератори на сигнали и др.
   Основните стендове са пет броя, с отделни резервоари за масло и задвижване на помпите им от отделни електродвигатели. Те са:

 •  Многофункционален стенд за изпитване на елементи, машини и системи за хидрозадвижване;
 •  Стенд за изпитване на зъбна помпа и елементи на хидрозадвижването;
 •  Стенд за изпитване на сервоклапан и на позиционна система за хидрозадвижване;
 •  Два броя демонстрационни учебни стендове.
 •  

  • Многофункционален стенд
  • Стенд "Елементи на ХПЗ"
  • Стенд "Сервоклапан"
  • Демонстрационни стендове

  Многофункционален стенд за изпитване на елементи, машини и системи за хидрозадвижване

    Предназначен е за учебна и научно-изследователска работа. Без промяна на схемата на свързване позволява реализирането на над 8 различни лабораторни упражнения със студенти. При нужда може да се монтира и изпита произволен елемент, помпа или двигател, отговарящ на ограничителните условия за мощност, честота на въртене, налягане и дебит.

  • Общ вид
  • Упражнения и изпитвания
  • Схеми
  • История
  Общ вид 1   Общ вид 2

    Основните компоненти на стенда са ясно различими на тримерния модел. В тъмносиньо са дадени трифазните двигатели, задвижващи двете основни помпи на стенда. Двигателят върху високия фундамент е с нерегулируема честота на въртене и с възможност за измерване на въртящия момент. Той задвижва регулируема, ротационна, двуредова, радиално- бутална помпа.
    Вторият двигател е с регулируема честота на въртене. Той задвижва регулируема аксиално - бутална помпа с наклонен диск.
    С виолетово е показан електро-механичен динамометър с регулируема честота на въртене. Той може да работи, както в двигателен, така и в спирачен режим и в двете посоки на въртене. При него се измерват, както въртящият момент, така и честотата на въртене.
    Към динамометъра, посредством монтажна маса, оцветената на модела в зелено, могат да се присъединяват различни изпитвани машини - помпи и двигатели. На модела, оцветена в сиво, се вижда и универсалната монтажна маса, с различни елементи на хидрозадвижването, измервателна апаратура и др.
    Под монтажната маса, в зелено е показан масления резервоар, а в розово охладителят за маслото.
    Стендът допълнително се изяснява и от приложените снимки.

  1   2
   
   
   
  4   7

    Упражненията, които мога да се провеждат със студенти са:

  • изпитване на радиално - бутална помпа;
  • изпитване на други помпи, след монтирането им на електро-механичния динамометър и задвижването му в двигателен режим;
  • изпитване на хидродвигатели, след монтирането им на електро-механичния динамометър и задвижването му в спирачен режим;
  • изпитване на система с дроселно регулиране на скоростта, чрез дросел включен в отклонение;
  • изпитване на система с дроселно регулиране на скоростта, чрез последователни включен дросел
  • изпитване на отворена система с обемно регулиране на скоростта;
  • изпитване на затворена система с обемно регулиране на скоростта;
  • изпитване на ограничителен хидродинамичен съединител.

    Изпитванията за научно - изследователски цели изискват смяна на схема на свързване и/или на елементи и машини, но стендът има много добри възможности за това, благодарение на универсалната монтажна маса и на подвижната маса за присъединяване на помпи и двигатели към електро-механичния динамометър.

  Общата хидравлична схема на стенда е показана по-долу.

  сх. обща Натиснете за по-голям размер

    Схемата показва две отделни по същество системи, ползващи общ резервоар. При това, или горната половина от схемата ползва електромеханичния динамометър, означен с G и разположен отдясно, или същият се присъединява към долната половина. Различните варианти за монтаж се виждат и от снимковия материал на динамометъра. В долния ляв ъгъл е показана автономна охладителна система.
    Горната половина от схемата показва затворената хидростатична система с обемно регулиране на скоростта и ограничителвият хидродинамичен съединител.
    За изпитване на затворената система, задвижването е от трифазния регулируем двигател, а като товар се ползва регулируемия електро-механичен динамометър. При това ограничителният хидродинамичен съединител е блокиран механично и предава движението без изменение.
    За изпитване на ограничителния хидродинамичен съединител, той се отблокира механично, задвижва се от хидродвигател, а като товар отново се ползва динамометъра.
    При другите изпитвания динамометърът е свързан към долната половина на схемата. Схемите на някои от възможните изпитвания са показани по-долу. (Като частична схема е показана само активната част от общата схема на стенда с необходимите превключвания.)

  сх 2Натиснете за по-голям размер   сх 3
       
  сх 4Натиснете за по-голям размер   сх 5
       
  сх 6Натиснете за по-голям размер   сх 7
       
  сх 8Натиснете за по-голям размер   сх 9
       
  сх 10Натиснете за по-голям размер   сх 11
       

    Универсалният стенд има сравнително дълга предистория. Той не е механично пренесен от старата лаборатория (в сградата при паметника на В. Левски) в кв. "Дървеница". Голямата част от неговите машини и елементи са доставени в периода преди въпросното преместване. Някои от компонентите са ползвани в предходни стендове, а други не са. Участие в закупуването и доставянето на въпросните компоненти имат много преподаватели: доц. С. Лазаров, гл. ас. Н. Москов, доц. И. Ангелов.
    Част от измервателната апаратура, аксиално-буталните машини и др. са доставени след преместването на лабораторията (2000 г.). Участие в това имат доц. М. Лазаров, доц. И Ангелов, доц. С. Лазаров, гл. ас. А.Троянов. Доц. С. Лазаров и гл. ас А. Троянов планират общото разположение на стенда.
    Доц. В. Василев възстановява демонтираните при преместването електически връзки на динамометъра и изгражда необходимата електрическа част за управление на петте трифазни двигателя в стенда.
    Разработени дипломни работи и лично участие по изградането на стенда имат ас. маг. инж. Юлиян Тодоров, маг. инж. Николай ЧернаевN.Chernaev
  Николай Чернаев
  , маг. инж. Златко АндреевZl=Andreev
  Златко андреев
  . С доставянето на някои компоненти (зъбна помпа, съединители и др.), през 2011 година се попълва необходимата елементна база.
    Сглобяването на хидравличната и измервателната част (2011-12 г.) е извършено от доц. В. Василев, с активното съдействие на ас. Юлиян Тодоров и гл. ас. Антон Троянов.

   

  Стенд за изпитване на зъбна помпа и на елементи на хидрозадвижването.

  Предназначен е за учебна работа. Схемата на свързване е фиксирана. Тя позволява реализирането на над 7 различни лабораторни упражнения. Упражненията, които мога да се провеждат със студенти са:

  • изпитване на зъбна помпа при постоянна честота на въртене;
  • изпитване на зъбна помпа при променлива честота на въртене;
  • изпитване на регулеруем дросел;
  • изпитване на единичен предпазно - преливен клапан (предпазно - преливен клапан с пряко управление);
  • изпитване на двоен предпазно - преливен клапан (предпазно - преливен клапан с непряко управление);
  • изпитване на редукционен клапан;
  • изпитване на регулатор на дебит.

  елем. на ХЗНатиснете за по-голям размер

  елем. на ХЗНатиснете за по-голям размер

  Стенд за изпитване на сервоклапан, на позиционна и скоростна системи за хидрозадвижване.

    Стендът е предназначен, както за учебна, така и за научно - изследователска работа. Схемата на свързване е позволява реализирането на 3 различни лабораторни упражнения. Упражненията, които мога да се провеждат със студенти са:

  • статична характеристика на сервоклапан (или пропорционален разпределител);
  • динатична характеристика на сервоклапан (или пропорционален разпределител);
  • изпитване на позиционна система за хидрозадвижване.

    На стенда могат да се изпитват сервоклапани, и пропорционални разпределители за научно - изследователски и приложни нужди.

  СервоклапанНатиснете за по-голям размер

  Схема СервоНатиснете за по-голям размер

     Демонстрационни учебни стендове.
  Демонстрационните учебни стендов е са два и са предназначени за учебна работа. Позволяват онагледяване на действието на системи за задвижване, както и за изпитване на някои елементи. Основнотно им предимство е възможността бързо да се компанова различна схема на свързване на разполагаемите елементи, включително и от страна на обучаваните бакалаври, магистри или докторанти.

  демо 1Натиснете за по-голям размер

  демо 2 Натиснете за по-голям размер