Лаборатория  за хидравлични елементи, машини и системи

   Лабораторията е разположена в три помещения от северното крило на бл. 2.
Лица за контакти:
   доц. д-р Огнян Бекриев
   доц. д-р Иван Дуков
   гл. ас. д-р Александър Станилов


   Лаборатория за хидравлични елементи, машини и системи – (Лаборатория ХЕМС) е  създадена през 2003 г. с решение на АС на ТУ-София. Тя има лабораторна база от еталони и технически средства за измерване, както и внедрена система за управление на качеството, което осигурява дейността на лаборатория ХЕМС да отговаря на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.
   През 2011 г. Лаборатория ХЕМС получи оправомощаване от Председателя на ДАМТН (Държавна агенция за метрологичен и технически надзор) да извършва проверки на водомери.
   Клиенти на Лаборатория ХЕМС са предприятия от енергийния сектор, ВиК оператори, както и граждани.
   Дейностите, които Лаборатория ХЕМС извършва са:

  • последващи проверки на водомери за студена вода;
  • първоначални и периодични проверки на разходомери;
  • изпитване  на помпи, вентилатори, компресори  и тръбна арматура по ISO, ANSI-HI  и AMCA стандарти;
  • изпитания в експлоатационни условия на помпи вентилатори и тръбна арматура за доказване на гарантирани параметри;
  • разработване на енерговъзстановявъщи хидравлични системи за оползотворяване на гасене на налягане;
  • изготвяне на експертизи.

   Изграждането на стендовете и извършваните изпитания от Лаборатория ХЕМС дава възможност на студенти да работят по конкретни задачи, които стават теми на димпломните им работи.


 

Последваща проверка на волтманови водомери на ВиК гр. Ловеч.

 

 

Проверка на точността на измерване на електромагнитна потопяема сонда AquaProbe, ABB.

 

Изпитване на многостъпална помпа на Турбо ЕС, гр. Видин.

 

 

Измерване разход на вода в тръба DN500 на ВиК гр. Ст. Загора.

 

Определяне параметри на помпи в помпена станция на Водоснабдяване - Дунав, гр. Разград.