ДОКТОРАНТИ

 • Защитили степен "доктор" след 2015 г.
 • Текущи редовни докторантури
 • Текущи задочни докторантури
 • Списък на успешно защитилите докторанти на катедра ХАД и ХМ

  Катедра ХАД и ХМ има богат опит и традиции в обучението на докторанти. Първата защитена докторантура в ТУ-София (1956 г.) е в областта на механиката на флуидите.
  Катедрата обучава докторанти по държавна поръчка и срещу заплащане по следните научни специалности, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация:
  •  Механика на флуидите;
  •  Хидравлични и пневматични машини и съоръжения;
  •  Хидравлични и пневматични задвижващи системи.
  Обучението за придобиване на образователната и научна степен "доктор" се осъществява в редовна, в задочна и в самостоятелна форма. За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователна и квалификационна степен „магистър”. Всички подробности може да видите на адрес http://tu-sofia.bg/university/200.

Защитили степен "доктор" след 2015 г.


  1. Мохамед Касем Джаббар (Ирак), 2016М. Джабар
Научна специалност: "Механика на флуидите"
Научни ръководители: проф. д.т.н. инж. Петър Станков Йорданов; проф. д-р инж. Бончо Иванов Бонев,
Тема на дисертационната работа: "Симулационни изследвания за подобряване на експлоатационните характеристики на хибридни комбинирани електроцентрали"
  2. Александър Стоянов Митов, 2016Ал. Митов
Научна специалност: "Хидравлични и пневматични задвижващи системи",
Научен ръководител: проф. д-р инж. Илчо Иванов Ангелов,
Тема на дисертационната работа: "Изследване на кормилна електрохидравлична задвижваща система с цифрово управление"
  3. Мирослав Илиев Кьосов, 2016
Научна специалност: "Механика на флуидите",
Научни ръководители: Петър Станков Йорданов, Радостина Ангелова Ангелова,
Тема на дисертационната работа: "Теоретично и експериментално изследване на преноса на флуиди и топлина през текстилни структури във вътрешна среда"
  4. Нушка Неджат Кехайова, 2017Н. Кехайова
Научна специалност: "Механика на флуидите"
Научни ръководители: Петър Станков Йорданов;Арсен Крикор Меликов,
Тема на дисертационната работа: "Експериментално и числено изследване на иновативна персонална вeнтилационна система за лежащо болни"
  5. Диана Пламенова Танева, 2018Д. Танева
Научна специалност: "Хидравлични и пневматични машини и съоръжения",
Научен ръководител Иван Неделчев Дуков,
Тема на дисертационната работа: "Изследване за повишаване на енергийната ефективност при пневмотранспорт в суспендирано състояние"
  6. Иван Николаев Денев, 2018
Научна специалност: "Механика на флуидите”,
Научен ръководител: Иван Славейков Антонов,
Тема на дисертационната работа: " Симулация на системи и процеси при евакуация на вредности от работна среда”.
  7. Искра Сашова Симова, 2018И. Симова
Научна специалност: "Механика на флуидите”,
Научен ръководител: Петър Станков Йорданов ,
Тема на дисертационната работа: " Симулационно изследване на микроклимата във вентилирани помещения и оценка на влиянието му върху здравето на човека”.
  8. Анелия Иванова Цанова, 2018А. Цанова
Научна специалност: " Енергопреобразуващи технологии и системи”,
Научен ръководител: Ивайло Гинев Ганев,
Тема на дисертационната работа: " Изследване ефективността на биогаз, генериран от наши органични отпадъци и технологични системи за оползотворяването му”
  9. Мартин Иванов Пушкаров, 2020
Научна специалност: " Механика на флуидите”,
Научен ръководител: Росица Тодорова Величкова,
Тема на дисертационната работа: " Числено и експериментално изследване на замърсителите в руднични  води”.
10. Росен Сашов Илиев, 2022
Научна специалност: "Хидравлични и пневматични машини и съоръжения”,
Научен ръководител: проф. д-р. инж. Валентин Славов Обретенов,
Тема на дисертационната работа: " Изследване на вятърни турбини с вертикална ос”.

Текущи редовни докторантури


  1. Атанас  Василев Василев
Дата на зачисляване в докторантурата: 01.07.2020 г.
Срок на завършване на докторантурата: 01.07.2023 г.
Докторска програма: „Механика на флуидите”
Научен ръководител: доц. д-р Росица Тодорова Величкова и доц. д.т.н. Радостина Ангелова Ангелова.
Тема на дисертационната работа: „Изследване върху локалното охлаждане на човешкото тяло за осигуряване на термофизиологичния комфорт в гореща среда”
  2.  Янчо Петев Пантелеев
Дата на зачисляване в докторантурата: 01.07.2019 г.
Срок на завършване на докторантурата: 01.09.2022 г.
Докторска програма: „Механика на флуидите”
Научни ръководители: доц. д-р Ангел Костадинов Терзиев
Тема на дисертационната работа: „Изследване на възможностите за прогнозиране на енергопроизводство от ветрови паркове върху различни по комплексност теренни повърхности”

Текущи задочни докторантури


  1. Огнян Любчов Сандов
Дата на зачисляване в докторантурата: 01.03.2017 г.
Срок на завършване на докторантурата: 01.03.2021 г.
Докторска програма: „Механика на флуидите”
Научни ръководители: доц. д-р Росица Тодорова Величкова и доц. д-р Илияна Иванова Найденова.
Тема на дисертационната работа: „Числено изследване на изгарянето на алтернативни енергоносители”
  2. Радослав Асенов Асенов
Дата на зачисляване в докторантурата: 01.03.2018 г.
Срок на завършване на докторантурата: 01.03.2022 г.
Докторска програма: „Хидравлични и пневматични машини и съоръжения”
Научни ръководители: доц. д-р Огнян Никифоров Бекриев
Тема на дисертационната работа: „Изследване на регуратори на налягане в тополофикационни системи”Списък на успешно защитилите докторанти на катедра ХАД и ХМ,
подредени по година на защитата


ДОКТОРАНТ Година ТЕМА, № НА ДИПЛОМА НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
1 Любен Янакиев ПановЛюбен Панов 1956 "Приложение на конформното преобразуване за изучаване на производни потенциални течения на несвиваем флуид" Минчо Георгиев Попов
2 Кузо Петров КузовКузо  Кузов 1965 "Високоефективен вентилатор за високо налягане"
Диплома № 877/16.12.1965, утвърдена с протокол № 25/16.12.1965
Минчо Георгиев Попов
3 Генчо Стоянов ГенчевГенчо Генчев 1971 "Оразмеряване на осови реверсивни вентилатори"
Свидетелство № 2719/06.07.1971, утвърдено с протокол № 05.07.1971
Минчо Георгиев Попов
4 Грозьо Иванов ГрозевГрозьо Грозев 1971 "Изследване върху работни колела за обратими турбомашини с ниски специфични обороти"
Свидетелство № 2662/01.06.1971, утвърдено с протокол № 31.05.1971
Любен Янакиев Панов,
Васил Геров Митев
5 Кирил Георгиев ВарсамовКирил Варсамов 1971 "Оразмеряване на витлова дюза"
Свидетелство № 2706/29.06.1971, утвърдено с протокол от 28.06.1971,
Минчо Георгиев Попов
6 Стефан Кирилов Неделчев 1974 "Повишаване ефективността на системата центробежни компресори - мрежа в СМК "Л. И. Брежнев""
Диплома № 14546/15.04.1985, утвърдена с протокол № 7/29.03.1985
Петър Недялков Златарев
7 Цеко Тодоров Каменов 1976 Диплома № 6183/12.10.1976, утвърдена с протокол № 13/08.10.1976 Петър Недялков Златарев
8 Янко Атанасов Божилов 1974 Свидетелство № 4146/26.02.1974, утвърдено с протокол № 2/22.02.1974 Васил Геров Митев
9 Иван Славейков АнтоновИван Антонов 1976 "Изследване на завъртяни турбулентни струи"
Диплома № 6743/29.03.1977, утвърдена с протокол № 3/25.03.1977
Венцеслав Христов Маджирски
10 Кънчо Цанев
Кънчев
1976 Диплома № 5842/13.04.1976, утвърдена с протокол № 7/09.04.1976 Любен Янакиев Панов
11 Петър Станков ЙордановПетър Станков 1976 "Коаксиални турбулентни струи"
Диплома № 5689/02.03.1976, утвърдена с Протокол № 4/27.02.1976
Венцеслав Христов Маджирски
12 Стоян Георгиев Стоянов 1976 Диплома № 5839/13.04.1976, утвърдена с протокол № 7/09.04.1976 Любен Янакиев Панов
13 Тодор Николов ЧакъровТодор Чакъров 1976 "Изследване на двойни лопатъчни решетки с оглед използването им в осови вентилатори за високо налягане"
Диплома № 5757/23.03.1976, утвърдена с протокол № 5/12.03.1976
Любен Янакиев Панов
14 Евгени Петров МорчевЕвгени Морчев 1976 "Метод за проектиране на еднотурбинни и на контрароторни туботрансформатори"
Диплома № 5557/03.02.1976, утвърдена с протокол № 2/30.01.1976
Панталей Петков Радулов
15 Иван Методиев Белберов 1976 Диплома № 5892 / 27.04.1976, утвърдена с Протокол № 8 / 23.04.1976 Минчо Георгиев Попов
16 Костадин Йосифов ЙосифовКостадин Йосифов 1977 "Изследване на движителен комплекс – гребен винт в дюза"
Диплома № 7336/28.11.1977, утвърдена с протокол № 10/18.11.1977
Минчо Георгиев Попов,
Кирил Георгиев Варсамов
17 Богдан Петров СтояновБогдан Стоянов 1978 "Изследвания върху струи и струйни елементи с ефект на Коанда"
Диплома № 7745/14.03.1978, утвърдена с Протокол № 4/10.03.1978
Янко Лазаров Михайлов,
Венцеслав Хр. Маджирски
18 Михаил Любенов Анастасов 1978 "Влияние на динамичните явления в дифузора (смукателна тръба) на турбини тип Францис върху някои съоръжения на ВЕЦ"
Диплома № 7873/18.04.1978, утвърдена с Протокол № 6/14.04.1978
Панталей Петков Радулов
19 Веселин Нейчев ЯнковВеселин Янков 1978 "Създаване на хидромеханичен съединител, работещ на принципа на центробежното силово поле"
Диплома № 8310/24.10.1978, утвърдена с Протокол № 12/20.10.1978
Венцеслав Хр. Маджирски
20 Вълко Маринов КичевВълко Кичев 1979 "Развитие на средствата и методите за изследване на хидравлични машини в преходни режими"
Диплома № 9111/26.06.1979, утвърдена с Протокол № 12/22.06.1979
Панталей Петков Радулов
21 Анри Жак
Хаимов
1979 "Теоретично и опитно изследване на ососиметрични течения в тръби"
Диплома № 9285/20.11.1979, утвърдена с протокол № 15/02.11.1979
Кирил Георгиев Варсамов
22 Арсен Крикор МеликовАрсен Меликов 1980 "Експериментално изследване на механизма на генериране на турбулентност в свободно струйно течение след турбулизиращи решетки"
Диплома № 9841/13.06.1980, утвърдена с протокол № 3/30.05.1980
Кузо Петров Кузов
23 Александър Николов КировАлександър Киров 1981 "Оразмеряване на съставни ососиметрични дифузори"
Диплома № 10801/30.05.1981, утвърдена с Протокол № 5/15.05.1981
Кирил Георгиев Варсамов
24 Александър Василев ДимитровАлександър Димитров 1981 "Влияние на дюзовото устройство върху турбулентната структура на свободно струйно течение"
Свидетелство № 12835/24.07.1989, утвърдено с протокол № 7/07.07.1989
Кузо Петров Кузов
25 Веселин Владимиров Спасов 1981 "Създаване на пенообразуващо устройство с високи показатели"
Диплома № 11002/13.07.1981, утвърдена с протокол № 8/26.06.1981
Венцеслав Христов Маджирски
26 Любка Крумова Балканска 1981 "Взаимодействие на две взаимноперпендикулярни турбулентни плоски струи в устройствата на струйната техника"
Диплома № 10705/04.05.1981, утвърдена с протокол № 4/17.04.1981
Венцеслав Христов Маджирски
27 Валентин Славов ОбретеновВалентин Обретенов 1982 "Изследване и разработване на радиално-осови (тип Францис) водни турбини с ниска специфична честота на въртене"
Диплома №: 12196/08.11.1982, утвърдена с Протокол № 14/22.10.1982
Грозьо Иванов Грозев
28 Георги Иванов Костов 1983 "Изследване на система за пневмотранспорт"
Диплома № 12705/07.04.1983, утвърдена с протокол № 5/23.03.1983
Емануил Лазаров Чичов
29 Сашо Георгиев
Ненов
1983 "Изследване на статичните процеси в турбулентните усилватели"
Диплома № 13201/05.12.1983, утвърдена с протокол № 14/18.11.1983
Венцеслав Хр. Маджирски,
Богдан Иванов Драганов
30 Васко Стоянов Наумов 1984 "Пневматични информационни уреди за получаване, въвеждане и обработка на информацията при високо налягане"
Диплома № 13809/18.06.1984, утвърдена с Протокол № 9/01.06.1984
Янко Лазаров Михайлов
31 Събо Павлов Белишки 1984 "Създаване и изследване на хидравлични елементи за съотношение на дебити"
Диплома № 13615/05.04.1984, утвърдена с Протокол № 5/21.03.1984
Виктор Стоянов Бунджулов
32 Иван Пенов
Дончев
1985 "Моделни изследвания и създаване на регулируемо центробежно- струйно пожарогасително устройство"
Диплома № 15232/23.12.1985, утвърдена с протокол № 20/06.12.1985
Венцеслав Христов Маджирски
33 Георги Стефанов ГабраковГеорги Габраков 1986 "Теоретично и опитно изследване на диаметрални вентилатори"
Диплома №: 15787/23.06.1986, утвърдена с Протокол № 12/06.06.1986
Кирил Георгиев Варсамов
34 Иван Върбанов Иванов 1986 ""Изследване, създаване и внедряване на диагонални тръбни помпи с регулируеми параметри за специфична честота на въртене 330"
Диплома № 16402/11.02.1987, утвърдена с протокол № 2/23.01.1987
Петър Недялков Златарев
35 Миладин Ангелов ЛазаровМиладин Лазаров 1986 "Изследване на движението на твърди частици в работното пространство на помпа за хидросмеси"
Диплома № 16334/26.01.1987, утвърдена с протокол № 1/09.01.1987
Грозьо Иванов Грозев
36 Милчо Стоянов АнгеловМилчо Ангелов 1986 "Изследване на плоска турбулентна струя, полуограничена от проницаема повърхност"
Диплома № 16256/29.12.1986, утвърдена с протокол № 19/12.12.1986
Венцеслав Христов Маджирски
37 Стефан Димитров ЛазаровСтефан Лазаров 1988 "Изследване и усъвършенстване на подемната хидравлична система на електрокарите-високоповдигачи"
Диплома № 18385/01.12.1988, утвърдена с протокол № 9/18.11.1988
Виктор Стоянов Бунджулов
38 Абдул Керим Уахаб Ибрахим (Ирак) 1989 "Изследване на движението на пясъчни частици в работното пространство на осова помпа"
Диплома № 18535/10.01.1989, утвърдена с протокол № 22/23.12.1988
Грозьо Иванов Грозев
39 Емануил Павлов АгонцевЕмануил Агонцев 1989 "Изследване на завъртяна турбулентна струя разпостраняваща се в спътно ограничено течение"
Диплома № 19777/07.02.1990, утвърдена с протокол № 1/26.01.1990
Венцеслав Христов Маджирски
40 Мохамед Таха Ал Кади (Ливан) 1989 "Изследване на францисови микротурбини със средна бързоходност"
Диплома № 19177/28.06.1989, утвърдена с протокол № 12/16.06.1989
Валентин Славов Обретенов
41 Илчо Иванов АнгеловИлчо Ангелов 1990 "Изследване на двупътен регулатор на дебит с непряко управление от хидравлична система за повдигателни уредби на кари" Михаил Димитров Комитовски
42 Нгуен Тхан Нам (Виетнам) 1991 "Двуфазна турбулентна завъртяна струя"
Диплома № 21635/11.12.1991, утвърдена с протокол № 19/06.12.1991
Иван Славейков Антонов
43 Трифон Желязков Трифонов 1991 "Изследване на водна микротурбина тип Пелтон"
Диплома № 3640/08.06.1973, утвърдена с протокол № 4/07.06.1973
Грозьо Иванов Грозев
44 Хамид Халаф Салех Ал Делеми 1991 "Струйни течения в ограничено пространство моделиращи елементи от кондициониращи устройства"
Диплома № 27975/24.06.2002, утвърдена с протокол № 6/17.04.2002
Иван Славейков Антонов
45 Муним Сафа Ибрахим (Ирак) 1992 "Изследване на ненютонови течности"
Диплома № 22773/17.12.1992, утвърдена с протокол № 14 / 14.12.1992
Грозьо Иванов Грозев
46 Любен Асенов ЕленковЛюбен Еленков 1993 "Изследване и конструиране на устройство за реализиране на плоскофакелна дисперсна струя"
Диплома 29009/14.07.1993, утвърдена с протокол № 16/08.07.1993
Иван Славейков Антонов
47 Николай Петков Петков 1993 "Числено моделиране на двумерни, двуфазни турбулентни струи"
Диплома № 22908/19.01.1994, утвърдена с протокол № 1/13.01.1994
Иван Славейков Антонов
48 Явор Димитров Динков 1993 "Моделиране на взаимодействието между струя и напречно течение" Петър Станков Йорданов
49 Асем Абдул-Карим Кадах (Сирия) 1994 "Числено моделиране на двуфазна турболентна струя, взаимодействаща със смукателен спектър"
Диплома № 23006/29.03.1994, утвърдена с протокол № 4/23.03.1994
Иван Славейков Антонов
50 Петър Кирилов ХристовПетър Христов 1994 "Пресмятане на динамични процеси в хидравлични системи с разпределени параметри чрез честотни методи"
Диплома № 23164/12.07.1994, утвърдена с протокол № 7/11.05.1994
Михаил Димитров Комитовски
51 Ле Тиен Зунг (Виетнам) 1994 "Електрохидравличен преобразувател с повишена статична точност"
Диплома №23482/06.03.1995, утвърдена с протокол №1/25.01.1995
Александър Николов Кръстанов
52 Йордан Асенов ДеневЙордан Денев 1995 "Числено моделиране на пространствени турбулентни течения във вентилирани помещения"
Диплома № 24204/29.04.1996, утвърдена с протокол № 3/21.02.1996
Петър Станков Йорданов
53 Хоанг Дък Лиен 1996 "Двуфазни неизотермични турбулентни струи"
Диплома № 24451/12.12.1996, утвърдена с протокол № 9/16.10.1996
Иван Славейков Антонов
54 Бернд Андре 1998 "Изследване на факторите на влияние на свободното течение в адиабатното пространство и неговото математическо моделиране"
Диплома № 25914/29.01.1999, утвърдена с протокол № 9/18.11.1998
Иван Славейков Антонов
55 Иванчо Георгиев Богоев 1999 "Моделиране разпространението на струя генерирана от пожарогасители"
Диплома № 26607/10.04.2000, утвърдена с протокол № 2/09.02.2000
Иван Славейков Антонов
56 Иван Неделчев ДуковИван Дуков 2000 "Изследване на механични повърхностни аератори с вертикален вал"
Диплома № 26698/26.05.2000, утвърдена с протокол № 4/22.03.2000
Грозьо Иванов Грозев
57 Добрин Димитров Топоров 2000 "Числено моделиране на турболентно горене на природен газ в индустриални пещи"
Диплома № 26915/23.08.2000, утвърдена с протокол № 8/21.06.2000
Петър Станков Йорданов
58 Огнян Никифоров БекриевОгнян Бекриев 2004 "Мащабен ефект при малогабаритни турбомашини"
Диплома № 29573/28.02.2005, утвърдена с протокол № 15/15.12.2004
Грозьо Иванов Грозев,
Миладин Ангелов Лазаров 
59 Венцислав Невянов ВасилевВенцислав Василев 2006 "Изследване на ролкова тръбна помпа с прави цилиндрични ролки"
Диплома № 31047/29.01.2007, утвърдена с протокол № 14/15.11.2006
Иван Неделчев Дуков, Емануил Павлов Агонцев
60 Ангел Костадинов ТерзиевАнгел Терзиев 2007 "Числено моделиране на двуфазни течения с променлива плътност"
Диплома № 31785/03.09.2007, утвърдена с протокол № 11/20.06.2007
Иван Славейков Антонов
61 Румен Веселинов ЯнковР. Янков 2008 "Изследвания върху движението на твърди частици в равнинно възходящо течение с умерена турбулентност"
Диплома № 32410/03.06.2008, утвърдена с протокол № 6/02.04.2008
Иван Славейков Антонов
62 Ахмед Халаф Салех Ал Делеми 2009 "Течение на съставна турбулентна струя в нетоплоизолиран плосък канал"
Диплома № 34102 / 18.05.2010, утвърдена с протокол № 2 / 17.03.2010
Иван Славейков Антонов
63 Георги Тодоров ПичуровГеорги Пичуров 2009 "Моделиране и изследване аеродинамиката на вентилирани помещения и оценка на топлинния комфорт"
Диплома № 33973/19.04.2010, утвърдена с протокол № 1/17.02.2010
Петър Станков Йорданов
64 Мартин Пламенов ИвановМартин Иванов 2011 "Изследване на аеродинамиката в невентилирани помещения и оценка на микроклимата"
Диплома № ТУС-ЕМФ81-НС1-003 / 28.11.2011
Петър Станков Йорданов
65 Росица Тодорова ВеличковаРосица Величкова 2011 "Неизотермични турбулентни течения в ограничено пространство"
Диплома №: ТУС-ЕМФ81-НС1-001/28.11.2011
Емануил Павлов Агонцев
66 Сергей Г. МижорскиСергей Мижорски 2013 "Моделиране на неизотермични въздушни течения при възникване и разпространение на пожар"
Диплома №: ТУС-ЕМФ81-НС1-009/23.01.2013
Петър Станков Йорданов
67 Александър С. СтаниловАлександър Станилов 2013 "Изследване на хидравлични енерговъзстановяващи системи"
Диплома № ТУС-ЕМФ81-НС1-011 / 18.04.2013
Миладин Ангелов Лазаров
 Огнян Никифоров Бекриев
68 Сашко Станко Димитров (Македония)Сашко Димитров 2014 "Синтез на предпазно-преливни клапани с непряко управление"
Диплома № ТУС-ЕМФ81-НС1-017 / 10.03.2014
Михаил Димитров Комитовски
69 Боян Д. ДимитровБ. Димитров 2014 "Изследване на енергийната и екологична ефективност при обезвреждане на сметищен газ"
Диплома No ТУС-ЕМФ81-НС1-018 / 13.10.2014
Миладин Ангелов Лазаров
Ивайло Гинев Ганев
70 Детелин Ганчев МарковД. Марков 2015 "Определяне кратността на въздухообмена в обитаеми помещения с неорганизирана неконтролируема естествена вентилация"
Диплома № ТУС-ЕМФ81-НС1-020/07.05.2015
Арсен Крикор Меликов
71 Цветан Илиев ЦаловЦв. Цалов 2015 "Изследване и разработване на двукратни водни турбини"
Диплома № ТУС-ЕМФ81-НС1-025 / 11.11.2015
Валентин Славов Обретенов
72 Мохамед Касем Джаббар (Ирак)М. Джабар 2016 "Симулационни изследвания за подобряване на експлоатационните характеристики на хибридни комбинирани електроцентрали"
TУС-EMФ81-НС1-028 / 12.06.2016
Петър Станков Йорданов;
Бончо Иванов Бонев
73 Александър Стоянов МитовАл. Митов 2016 "Изследване на кормилна електрохидравлична задвижваща система с цифрово управление"
TУС-ЕМФ81-НС1-029 / 13.09.2016
Илчо Иванов Ангелов
74 Мирослав Илиев Кьосов 2016 "Теоретично и експериментално изследване на преноса на флуиди и топлина през текстилни структури във вътрешна среда"
ТУС-ЕМФ81-НС1-031/12.10.2016
Петър Станков Йорданов Радостина Ангелова Ангелова
75 Нушка Неджат КехайоваН. Кехайова 2017 "Експериментално и числено изследване на иновативна персонална вeнтилационна система за лежащо болни"
ТУС-ЕМФ81-НС1-035 / 31.03.2017
Петър Станков Йорданов; Арсен Крикор Меликов
76 Диана Пламенова ТаневаД. Танева 2018 "Изследване за повишаване на енергийната ефективност при пневмотранспорт в суспендирано състояние"
ТУС- ЕМФ81-НС1-038 / 27.03.2018
Иван Неделчев Дуков
77 Иван Николаев Денев 2018 "Симулация на системи и процеси при евакуация на вредности от работна среда"
ТУС-ЕМФ81-НС1-041 / 15.10.2018
Иван Славейков Антонов
78 Искра Сашова СимоваИ. Симова 2018 "Симулационно изследване на микроклимата във вентилирани помещения и оценка на влиянието му върху здравето на човека" Петър Станков Йорданов
79 Анелия Иванова ЦановаА. Цанова 2018 "Изследване ефективността на биогаз, генериран от наши органични отпадъци и технологични системи за оползотворяването му"
ТУС-ЕМФ81-НС1-044 / 15.11.2018
Ивайло Гинев Ганев
80 Мартин Иванов Пушкаров 2020 "Числено и експериментално изследване на замърсителите в руднични  води”. Росица Тодорова Величкова
81 Росен Сашов
Илиев
2022 "Изследване на вятърни турбини с вертикална ос”. Валентин Славов Обретенов

  

  Данните за успешно защитилите докторанти на катедра ХАД и ХМ са събрани от преподаватели, Учебен отдел - докторанти на ТУ- София и Националната агенция за информация и документация - НАЦИД. Моля сигнализирайте за забелязани неточности и/или непълноти, с оглед да бъдат отстранени.