• За кандидатстуденти
 • За реализацията на завършилите специалността
 • За учебната работа на катедрата
 • За историята на катедрата

За кандидатстудентите: Какво обхваща специалността "Възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника"?

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  Чрез възобновяемите енергийни технологии се оползотворява енергията на възобновяемите източници. Възобновяемите енергийни технологии произвеждат устойчиво, екологично чиста енергия. Водноелектрическата енергия, енергията от океаните, вятърната енергия, слънчевата енергия, геотермалната енергия, биомасата и биогоривата са алтернативи на изкопаемите горива, Използването на възобновяеми енергийни технологии намалява емисиите на парникови газове и разнообразява енергийните доставки, като намалява зависимостта от ненадеждни и непостоянни пазари на изкопаеми горива, особено на нефт и газ. Чрез възобновяемите енергийни технологии се укрепва нашата национална енергийната сигурност и се подобрява качеството на околната среда.
  Флуидна техника е разделът от инженерните науки, който обхваща специфичните елементи, машини и системи, работещи с всякакви видове течности газове. Флуидна техника се използва практически във всички сфери на човешката дейност: нефтодобивната и нефтопреработвателната промишленост; енергетиката, минно-добивната промишленост; хранително-вкусовата индустрия; водоснабдителните системи, транспорта, земеделието и др. Тя намира приложение и в редица специфични области като например медицинската техника, пречистването на води, техническите съоръжения в шоу-бизнеса, машини за бита и др. Без флуидна техника (хидравлични и пневматични машини и системи) е немислимо използването на енергията от възобновяеми енергийни източници – енергията на водите в язовири, реки и морета, както и енергията на вятъра.
   Системите за хидро- и пневмозадвижване са основата на задвижващото силово технологично оборудване. Те се използват в транспортните средства, в строителните машини, за задвижване на манипулатори и роботи, за механизация и автоматизация на множество производствени процеси.
   Обучението по специалността "Възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника" има 60 годишна предистория. Първоначално е създадена специалност "Хидравлична и пневматична техника". Тя е открита в Технически университет- София през 1953 г. От тогава до сега специалността е съществувала непрекъснато под различни наименования:
  - 1953-1965 г. - Хидравлични машини;
  - 1965-1973 г. - Хидравлични машини и съоръжения;
  - 1973-1983 г. - Хидравлика и пневматика;
  - 1983-1992 г. - Хидро- и пневмотехника;
  - 1992-1995 г. - Хидро- и пневмотехника (специализация в рамките на специалност "Енергийна техника и технологии");
  - 1997-2016 г. - Хидравлична и пневматична техника
  - 2017 г. - Възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника
  След 2016 година специалността в образователна степен "магистър" остава със същото наименование, докато специалността в образователна степен "бакалавър" е разширена с допълнителни знания в областта на възобновяемите енергийни технологии.

 Брошура, представяща специалността "Хидравлична и пневматична техника" можете да изтеглите от тук.
 Брошура, представяща специалността "Възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника" можете да изтеглите от тук.

За учебната работа на катедрата...

2100a

   Катедра "ХАД и ХМ" води, както общоинженерно, така и специализиращо обучение в областта на хидроаеродинамиката, хидравличните и пневматичните машини и задвижвания.
   Специализиращото обучение е за бакалаврите от специалност "ВЕТ и ФТ", магистрите от специалност "Хидравлична и пневматична техника" (ХПТ) и докторантите в областта на хидравличните и пневматични машини и задвижвания.
   Катедра "ХАД и ХМ" осигурява в нейната област общоинженерното обучение за студенти от: Машинно - технологичен факултет, Машиностроителен факултет, Факултет по транспорта, Електротехнически факултет, Колеж по енергетика и електроника на ТУ в София, както и специалностите, различни от "ВЕТ и ФТ" за студентите от Енерго-машиностроителния факултет.
  Катедрата участва и в обучението на чужд език за студентите от Факултет за Английско инженерно обучение и Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт.

За катедра "Хидроаеродинамика и хидравлични машини"...

V_Levski    Катедра "Хидроаеродинамика и хидравлични машини" (ХАД и ХМ), в настоящия си вид съществува от 1998 година, когато са обединени отделните дотогава катедри "Хидроаеродинамика" (ХАД) и "Хидравлични машини" (ХМ).
   Катедра "Хидравлични машини" е създадена през учебната 1945/46 г., още при откриването на Машинно-технологичния факултет на Държавното висше политехническо училище.
   Катедра "Хидроаеродинамика" е създадена година по- късно - в 1947 година. При създаването на Енерго- машиностроителния факултет през 1963 година и двете катедри попадат в неговия състав. Дългогодишната история, натрупаната материална база и наследеният и придобит преподавателски опит, осигуряват много добри възможности за общоинженерно и специализирано обучение на студенти. Още за историята....